SAGLASNOST
ZA OBRADU PODATKA O LIČNOSTI U MARKETINŠKE SVRHE

1. Lista Ličnih podataka koji se obrađuju

Lice čiji se podaci obrađuju, ovim putem izjavljuje i saglašava se sa tim da će Rukovalac biti ovlašćen da prikuplja i na drugi način obrađuje, pod uslovima, na način i u rokovima koji su predviđeni ovom Saglasnošću, podatke o ličnosti:

 • ime i prezime
 • email adresa
 • broj telefona

(u daljem tekstu zajednički označeni kao: Lični podaci).

2. Svrha prikupjanja Ličnih podataka i radnje obrade

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje i saglašava se sa tim da će Lične podatke Rukovalac prikupljati, koristititi, i na drugi način koristiti u sledeće svrhe:

 • Marketinške svrhe;
 • Istraživanje tržišta;
 • Informisanje o novim proizvodima , pogodnostima i promocijama;
 • Prodajne svrhe

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje i saglašava se da će u odnosu na gore definisane Lične podatke Rukovalac vršiti sledeće radnje obrade:

 • prikupljanje;
 • beleženje;
 • pohranjivanje tih podataka u odgovarajuće evidencije, u fizičkom i elektronskom obliku, te kreiranje posebnih

  evidencija podataka o ličnosti;

 • ispravljanje netačno unetih podataka, odnosno ažuriranje podataka, po zahtevu Lica čiji se podaci obrađuju;
 • strukturisanje Ličnih podataka;

3. Način obrade

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje i saglašava se sa tim da je Rukovalac u svrhe navedene u članu 2 u mogućnosti da ga kontaktira i obaveštava putem:

 • e-mail poruka
 • SMS poruka
 • Pozivom na broj telefona ili broj mobilnog telefona
 • Putem društvenih mreža

4. Opoziv Saglasnosti

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje da je upoznato sa tim da je ova Saglasnost data na dobrovoljnoj osnovi, te da je u svakom trenutku ovlašćeno da ovu Saglasnost opozove.

Lice čiji se podaci obrađuju, Opoziv pristanka može učiniti pisanim putem izjavom volje da više ne želi da bude obavezan ovom saglasnošću, s tim da opoziv ima dejstvo od momenta njegovog prijema od strane Rukovaoca.

Opoziv pristanka povlači sa sobom prestanak bilo kakve dalje obrade Ličnih podataka, s tim da ne utiče na obradu podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.